บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :24/04/2561
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน(Drone)
anyregis.jpg


เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนใบอนุญาติครอบครองโดรน

drone-info5-2.jpg


เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนใบอนุญาตินักบินโดรน

drone-info5-3.jpg


วิธีขึ้นทะเบียนโดรนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.ทำใบอนุญาติครอบครองโดรน – ทำที่ กสทช. (NBTC) หรือผ่าน website
2.ทำใบอนุญาตินักบินโดรน – ทำที่ กรมการบินพลเรือน (CAAT) หรือผ่าน website

Q : ต้องขึ้นทะเบียนโดรนที่หน่วยงานใด? 
A : จะต้องขึ้นทะเบียนทั้ง 2 หน่วยงาน ดังนี้

    1. ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนที่ สำนักงาน กสทช. (เสมือนการทำทะเบียนรถยนต์)
    2. ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (เสมือนการทำใบขับขี่รถยนต์)

Q : โดรนประเภทใดบ้างที่ต้องขึ้นทะเบียน? 
A : โดรนที่ต้องขึ้นทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน ดังนี้

   1. โดรนทุกประเภท ต้องขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนที่ สำนักงาน กสทช. (NBTC)
   2. โดรนที่มีคุณสมบัติดังนี้ ต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
    2.1) โดรนที่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ ต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี
    2.2) โดรนที่น้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี (โดรนที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2 กิโลกรัม ไม่ต้องขึ้นทะเบียน)
    2.3) โดรนที่น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังลือจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


เอกสารคู่มือการใช้งาน ระบบ AnyRegis

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34