หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2561 
การซ้อมแผนหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายกล่องหรืออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์

พบสายสื่อสาร ขาด/ตก/ขวาง ทางสัญจร โปรดแจ้ง กสทช. 1200 กฟภ. 1129 กฟน.1130 หรือแจ้ง 191
ออกใบอนุญาตนอกสถานที่ของสำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย) ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
การจำแนกเครื่องวิทยุคมนาคม
เครื่องวิทยุตมนาคม ถวามถี่ประชาชน (Citizen Band : CB)
ขั้นตอนและอยากใช้เครื่องวิทยุสมัครเล่น

ตรวจสอบและแนะนำการทำใบอนุญาตตามพ.ร.บ.มาตราฯ70

สำนักงาน กสทช. และ เจ้าหน้าทืี่ตำรวจภูธรภาค5 ฯลฯ บุกทลายตรวจยึดเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเผยแพร่สัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34