บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :21/06/2561
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาตรา 70

1.มีเพื่อจำหน่าย                                            ค่าธรรมเนียม (300.- + Vat 7%)/1ปี
2.มีไว้เพื่อจำหน่าย (กรณีมี Stock)                  ค่าธรรมเนียม (300.- + Vat 7%)/1ปี
3.มีไว้เพื่อรับติดตั้ง                                         ค่าธรรมเนียม (300.- + Vat 7%)/1ปี
4.ใบค้า                                                          ค่าธรรมเนียม (1,000.- + Vat 7%)/1ปี

เอกสารที่ต้องเตรียม

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
(ใบจำหน่าย, มีไว้เพื่อจำหน่าย, มีไว้เพื่อรับติดตั้ง)

1.แบบฟอร์มในขอทำใบอนุญาตจำหน่าย/มีไว้เพื่อจำหน่าย/มีไว้เพื่อติดตั้ง       คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2.บัญชีแสดงรายการเครื่อง (สำรองจำหน่าย)      คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3.สำเนาบัตรประจำตัวชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาทะเบียนพานิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
6.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ หนังสือบริคณห์สนธิ (มีอายุไม่เกิน3เดือน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจกระทำการผู้พันนิติบุคคล
7.สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
8.แผนที่ร้านค้า
9.หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ (กรณีสถานที่ประกอบการเป็นที่เช่า)  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  9.1.แนบสำเนาประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของผู้ให้เช่าให้ทะเบียนบ้านตรงกับสถานที่ประกอบการ
  9.2.สัญญาเช่าของเจ้าของและผู้เช่า
10.หนังสือมอบอำนาจ  (แบบคท.26) (กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30บาท(ทำมากกว่า 1 รายการ) 10บาท(ทำไม่เกิน 1 รายการ)     คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                                                      11.กรณีวัตถุประสงค์ในการขอยังไม่ระบุชัดเจนในการขอรับใบอนุญาต กรุณาเพิ่มวัตถุประสงค์ดังตัวอย่าง  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

.
 

ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
(ใบค้า)

1.แบบคำขอใบอนุญาตค้า/ซ่อมแซม/ทำ/นำเข้า/นำออก (แบบ คท.1)       คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2.สำเนาทะเบียนพานิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ หนังสือบริคณห์สนธิ (มีอายุไม่เกิน3เดือน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจกระทำการผู้พันนิติบุคคล
4.สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาทะเบียนบ้าน
7.แผนที่ร้าน
8.หนังสือมอบอำนาจ  (แบบคท.26) (กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30บาท(ทำมากกว่า 1 รายการ) 10บาท(ทำไม่เกิน 1 รายการ)     คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทั้ง 2 แบบ 

 
 
 
กล่องสัญญาณ.jpg


ตารางใบอนุญาต-(1).jpg 


 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (ฉบับที่ ๒)

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34