บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :11/11/2557
กิจการวิทยุกระจายเสียง
 

1. ระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  Website
2. ตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ที่สามารถออกอากาศได้  Website
3. ตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ที่ไม่สามารถออกอากาศได้  Website

 
eBCS.jpg
_______________________________________________________________________________________________


 
manual_step5.jpg

_______________________________________________________________________________________________


manual_step6.jpg


 

คู่มือการลงทะเบียน ใช้งานระบบ e-BCS สำหรับภาคประชาชนและภาคธุรกิจ


 

การใช้งานระบบการออกใบอนุญาต ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-services)

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34