บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :14/06/2561
ขั้นตอนและอยากใช้เครื่องวิทยุสมัครเล่น

04_ขั้นตอนการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น.jpg01_อยากใช้เครื่องวิทยุสมัครเล่น.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34