บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :19/05/2564
มาตราการยกเว้นการตรวจมาตราฐานทางเทคนิค
มาตราการยกเว้นการตรวจมาตราฐานทางเทคนิค สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ครั้งที่ 2)

          จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตลอดจนการกำหนดมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ การปิดสถานประกอบการ การใช้มาตรการเคร่งครัดในการเดินทางเข้า-ออกข้ามจังหวัด การกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เสี่ยงการกระจายโรคระบาดต้องเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่และเข้าสู่การกักกันตน 14 วัน มาตรการดังกล่าวจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทั้งในส่วนของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ทดสอบการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี และห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคที่ไม่อาจดำเนินการตามหน้าที่ของตนได้ 
          อาศัยอำนาจตามข้อ 5 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 ประกอบข้อกำหนดออกที่ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ที่ประชุม กสทช.  ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขึ้น รายละเอียดปรากฏตามประกาศสำนักงาน กสทช. นี้

** หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) หรือ โทร 02-2717600 ต่อ 5303, 5308 และ 5309

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34