บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :07/05/2561
พบสายสื่อสาร ขาด/ตก/ขวาง ทางสัญจร โปรดแจ้ง กสทช. 1200 กฟภ. 1129 กฟน.1130 หรือแจ้ง 191
03_AW_Revises_anim-(1).gif
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34