บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :21/02/2566
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง ครั้งที่ 2/2566
          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กสทช. เขต 34 ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง ครั้งที่ 2/2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิสต้าบอลรูม  โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยมีนายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค เป็นประธานที่ประชุม โดยมี นายสุธีระ พี่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักกิจการภูมิภาค นายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค3 นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 34 นางรัชดาวรรณ จันทรสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบคลื่นความถี่ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และตัวแทนจากผู้ประกอบกิจการกระจายสียงในจังหวัดเชียงราย ทุกสถานี จำนวน 90 คน เข้าร่วมการประชุม    โดยประธานได้ชี้แจงนโยบายการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของ กสทช. พลอากาศโท  ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง  ความต้องการการสนับสนุน และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง

1-(1).jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34