บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :14/01/2563
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนบ้านริมวัง 2  ต. ป่าหุ่ง  อ. พาน  จ. เชียงราย

             เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. เขต 34 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านริมวัง 2 ต. ป่าหุ่ง อ. พาน จ. เชียงราย เพื่อมอบโอกาสให้กับนักเรียนและเด็กซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จัดได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็ก และ เยาวชนได้รู้ถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของตนเอง ได้เรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนริมวัง 2 กล่าวต้อนรับ  ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 34 กล่าวรายงาน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยพนักงาน ผู้แทนจากสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  ร่วมกันจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้จัดให้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียน ริมวัง 1 และริมวัง 2 จำนวน 3 การแสดง การเล่นเกมส์สันทนาการจากรางวัลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาเชียงราย  การจับสลาก แจกรางวัล และบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมลงทะเบียน จำนวน  79  คน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปจำนวน 142 คน พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 34 จำนวน 16 คน รวมผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 237 คน 
 
 
 
...
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34