บันทึกโดย :administrator
วันที่บันทึก :22/02/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 30 มีนาคม 2562
สำนักงาน กสทช. ภาค 1
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 (เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค)                         คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ)               คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 (เจ้าหน้าที่อำนวยการ)                                  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 (พนักงานขับรถยนต์)                                    คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค)                         คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ)               คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (เจ้าหน้าที่อำนวยการ)                                  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (พนักงานขับรถยนต์)                                    คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค)                         คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ)               คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เจ้าหน้าที่อำนวยการ)                                  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (พนักงานขับรถยนต์)                                    คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 4
สำนักงาน กสทช. ภาค 4 (เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค)                            คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 4 (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ)                คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 4 (เจ้าหน้าที่อำนวยการ)                                   คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สำนักงาน กสทช. ภาค 4 (พนักงานขับรถยนต์)                                     คลิกเพื่อดาวน์โหลด
bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙