บันทึกโดย :administrator
วันที่บันทึก :11/11/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ (5 ก.ค. 61)

1.) โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค 1

2.) โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของ สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)

3.) โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 21 (ขอนแก่น)

4.) โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค 3

5.) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. เขต 32 (เชียงใหม่)

6.) โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย)

7.) โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย)

8.) จัดจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

9.) การรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ดิจิตอล และการยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ประกาศฯ               Download
bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙