บันทึกโดย :administrator
วันที่บันทึก :11/11/2562
(ร่าง) ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙