บันทึกโดย :administrator
วันที่บันทึก :24/04/2561
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน(Drone)
  • คำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) (แบบ คท.30)  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  • คำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) (แบบ คท.31)  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  • แบบรับรองตนเองของผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนำคมสำหรับอำกำศยำนซึ่งไม่มีนักบิน(ODoc)(แบบคท.32)  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  • แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ(SDoC)  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙