บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :11/11/2557
กิจการวิทยุสมัครเล่น
    กรณีอยู่จังหวัดเชียงราย ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมในการต่อบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย (HS5AR) ทางสมาคมได้ฝากดำเนินการให้สำนักงาน กสทช. เขต 34 รับสมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นของจังหวัดเชียงราย โดยค่าใช้จ่าย ราย 5 ปี 500 บาท 
bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙