บันทึกโดย :administrator
วันที่บันทึก :21/05/2561
ออกใบอนุญาตนอกสถานที่ของสำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย) ณ จังหวัดพะเยา
ภาพบรรยากาศในการออกในการออกใบอนุญาตนอกสถานที่ ของสำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย) ณ กศน. จังหวัดพะเยา 
 
1L7A1959-(1).JPG
1L7A1963-(1).JPG1L7A1967.JPG1L7A1970.JPG1L7A1982.JPG1L7A1990.JPG
 
bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙