บันทึกโดย :administrator
วันที่บันทึก :14/01/2563
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนบ้านริมวัง 2  ต. ป่าหุ่ง  อ. พาน  จ. เชียงราย

             เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. เขต 34 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านริมวัง 2 ต. ป่าหุ่ง อ. พาน จ. เชียงราย เพื่อมอบโอกาสให้กับนักเรียนและเด็กซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จัดได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็ก และ เยาวชนได้รู้ถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของตนเอง ได้เรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนริมวัง 2 กล่าวต้อนรับ  ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 34 กล่าวรายงาน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยพนักงาน ผู้แทนจากสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  ร่วมกันจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้จัดให้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียน ริมวัง 1 และริมวัง 2 จำนวน 3 การแสดง การเล่นเกมส์สันทนาการจากรางวัลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาเชียงราย  การจับสลาก แจกรางวัล และบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมลงทะเบียน จำนวน  79  คน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปจำนวน 142 คน พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 34 จำนวน 16 คน รวมผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 237 คน 
 
 
 
...
bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙