บันทึกโดย :admin nbtc
วันที่บันทึก :12/11/2557
การซ้อมแผนหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดเชียงราย ได้จัด การซ้อมหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพืิ่อเตรียมพร้อมกับการเกิดไฟไหม้หรืออัคคีภัยต่างๆเพื่อที่จะได้แก้เหตุได้ถูกต้องและปลอดภัยโดยศูนย์ปภ. เชียงรายได้ สาธิต การใช้เครื่องดับเพลิง และสายฉีดน้ำฉุกเฉินกรณีเกิด อัคคีภัยหรือเหตุห่างๆ เพื่อให้ประชาชนหรือบุคลากรในสำนักงานศาลากลางจังหวัดเชียงราย สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ เมื่อเกิดภัยขึ้น


1L7A0657.JPG1L7A0666.JPG1L7A0691.JPG1L7A0692.JPG1L7A0718.JPG1L7A0733.JPG1L7A0734.JPG1L7A0738.JPG1L7A0710.JPG1L7A0699-(1).JPG

 
bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙